Положення

[Положення про підготовку здобувачів вищої освіти]

[Положення про організацію освітнього процесу]

[Положення про академічну доброчесність та етику академічних відносин]

[Положення про вирішення конфліктних ситуацій]

[Положення про академічну мобільность]

[Положення про науково-методичну раду]

[Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій]

[Положення про дистанційне навчання]

[Положення про Комісію по роботі з наукової молоддю]

[Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти]

[Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти]

[Положення про порядок вільного вибору вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти на третьому освітньо - науковому рівні]

[Положення про приймальну комісію]

[Положення про робочі програми навчальних дисциплін]

[Положення про проєктні, робочі групи та групи забезпечення спеціальностей]

[Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання аспірантів]

[Положення про стипендіальну комісію]

[Положення про комісію з академічної доброчесності]

[Положення про освітні програми]

Акредитація освітніх програм

--------

Ліцензування

--------

Договори про співпрацю

--------

Інші документи

--------

 

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua