Положення

[Положення про підготовку здобувачів вищої освіти]

[Положення про організацію освітнього процесу]

[Положення про академічну доброчесність та етику академічних відносин]

[Положення про вирішення конфліктних ситуацій]

[Положення про академічну мобільность]

[Положення про науково-методичну раду]

[Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій]

[Положення про дистанційне навчання]

[Положення про Комісію по роботі з наукової молоддю]

[Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти]

[Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти]

[Положення про порядок вільного вибору вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти на третьому освітньо - науковому рівні]

[Положення про приймальну комісію]

[Положення про робочі програми навчальних дисциплін]

[Положення про проєктні, робочі групи та групи забезпечення спеціальностей]

[Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання аспірантів]

[Положення про стипендіальну комісію]

[Положення про комісію з академічної доброчесності]

[Положення про освітні програми]

[Порядок присудження ступеня доктора філософії]

Ліцензування

...---...

Інші документи

[Освітньо-наукова програма 105] - обговорення (за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1XbeqlzzKzF58t_JWPvE9pw_l85XjPVncGhac_taDmFU/edit)

[Відомості про Приймальну комісію]

[Бюджет на підготовку кадрів]

[Ліцензійний обсяг 2023]

Відгуки від роботодавців

[Завідувач кафедри загальної фізики ФМФ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", проф., д.ф.-м.н. Решетняк С.О.]

[пр.н.с, д.ф.-м.н., проф. Університету Порту Г. Каказей]

[Директор "Київського академічного університету" академік НАН України О. Кордюк]

[Завідувач кафедри нанофізики та наноелектроніки Kиївського національного університету ім. Т. Шевченка, проф., д.ф.-м.н. Прокопенко О.]

[104 - Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублідкованим працям їх наукових керівників]

[105 - Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублідкованим працям їх наукових керівників]

[ПРОТОКОЛ зустрічі викладачів випускової кафедри за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» зі стейкхолдерами]

Накази про зарахування 

 2018р.

Азарх Д.П.

Заморський В.О.

2019р.

Боринський В.Ю.

Попадюк Д.Л.

Харлан Ю.І. 

2020р.

Полинчук П.Ю.

2022р.

Кирилюк А.В.

Робочі програми навчальних дисциплін

104 - фізика та астрономія

[Вибрані розділи теоретичної фізики][Семестр 1][Семестр 2]

[Вибрані розділи фізики твердого тіла]

[Вибрані методи комп’ютерного аналізу]

[Філософія]

[Курс мовної підготовки з англійської мови]

[Методологія наукових досліджень]

[Педагогіка вищої школи]

[Педагогічна практика]

[Мовно-практична підготовка]

[Вибрані розділи магнітооптики]

[Вибрані розділи магнетизму]

[Спінтроніка]

[Фазові переходи та критичні явища]

[Презентація результатів наукових досліджень]

[Методи експериментальної фізики]

[Комп'ютерне проектування]

[Автоматизація фізичних досліджень]

105 - прикладна фізика та наноматеріали

[Вибрані розділи теоретичної фізики][Семестр 1][Семестр 2]

[Вибрані розділи фізики твердого тіла]

[Вибрані методи комп’ютерного аналізу]

[Філософія]

[Курс мовної підготовки з англійської мови]

[Методологія наукових досліджень]

[Педагогіка вищої школи]

[Педагогічна практика]

[Мовно-практична підготовка]

[Вибрані розділи магнітооптики]

[Вибрані розділи магнетизму]

[Спінтроніка]

[Фазові переходи та критичні явища]

[Презентація результатів наукових досліджень]

[Методи експериментальної фізики]

[Комп'ютерне проектування]

[Автоматизація фізичних досліджень]

 

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua