Історія

 

Інститут магнетизму створювався як інститут нового типу – інститут, в якому б тісно поєднувались наукова і освітянська діяльність. Це завдання було прямо сформульовано в спільному наказі Президента НАН України Б.Є. Патона і Міністра освіти України М.З. Згуровського. Для реалізації цього завдання на першому етапі створення інституту в його статуті серед основних напрямків його наукових досліджень нарівні з фундаментальними фізичними дослідженнями був включений напрямок «Педагогіка, проблеми науки і освіти». Відповідно до цього в інституті магнетизму створена лабораторія організації науки в ВНЗ. Ідею про створення такого Інституту запропонував перший віцепрезидент НАНУ академік НАНУ та почесний академік НАПНУ В.Г. Бар’яхтар, який є учнем видатного українського вченого лауреата Нобелівської премії в галузі фізики Льва Давидовича Ландау.
Л.Д. Ландау як відомо створив в Харкові в ХФТІ в 30-ті роки минулого сторіччя добре знану у всьому світі наукову школу. Л.Д. Ландау вважав, що всі його учні повинні нарівні з науковою роботою обов’язково викладати в університеті, читати лекції. Він пояснював своїм учням, що таким шляхом іде взаємне збагачення знаннями. Це перш за все корисно для наукового зростання викладача і, звичайно, дає можливість студентам отримати найсучасніші знання, так би мовити з переднього фронту науки, а далі використовувати їх для створення нового наукового знання. При цьому він і його учні для потреб викладання фізики створювали відповідні підручники світового рівня. Наприклад, багатотомний курс теоретичної фізики Л.Д. Ландау і Є.М. Лівшиця є і сьогодні неперевершеним і добре знаним у всьому світі.

Ці та інші передові ідеї школи Л.Д. Ландау і другого вчителя В.Г. Бар’яхтара – академіка М.М. Боголюбова, були закладені і розвинуті В.Г. Бар’яхтаром при розбудові Інституту магнетизму.
Але всі ці правильні ідеї для їх імплементації потребують створення конкретних ефективних механізмів. Перший такий механізм був отриманий завдяки пропозиції ректора НТУУ «КПІ» академіка М.З. Згуровського про спільне створення фізико-математичного факультету. Такий факультет був разом створений в 1996 році, деканом цього факультету був призначений академік В.Г. Бар’яхтар. Значна частина докторів наук Інституту магнетизму була з самого початку задіяна в викладацькій і організаційній і науковій роботі факультету. А декілька навіть перейшли сюди на постійну роботу. Це дало можливість створити на факультеті повноцінну аспірантуру і докторантуру, магістерську підготовку.

Для факультету Інститут магнетизму ж став природною ефективною базою практики студентів. Викладачі, аспіранти, докторанти отримали широкі можливості брати участь в науковій роботі інституту в значній мірі на умовах сумісництва, використовувати унікальне наукове обладнання, захищати дисертації в спецраді Інституту.

Крім цього, інститут магнетизму вже 20 років активно використовує можливості відділення цільової підготовки при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, створене Президією НАН України. Директором цього відділення близько 20 років був академік В.Г. Бар’яхтар, а зараз - завідуючий відділом інституту магнетизму член-кореспондент НАН України А.М.Погорілий, в роботі відділення постійно бере участь значна кількість докторів і кандидатів наук Інституту, і існує постійна можливість тісно взаємодіяти з викладачами і студентами, створювати сучасні підручники і викладати в університеті. Крім цього, виконуються і спільні науково-дослідні проекти, за матеріальної підтримки Інституту магнетизму створені нові лабораторні роботи.

Крім використання вказаних системних можливостей, науковці Інституту беруть участь в викладацькій діяльності з власної ініціативи і в інших ВНЗ Києва.
Вся ця системна робота науковців Інституту по інтеграції наукового і навчального процесів, як ми вважаємо, є також певним, так би мовити, інноваційним внеском інституту у розвиток вищих 5-го і 6-го технологічних укладів в країні, бо в сучасних суспільствах розвинутих країн знання – інтелектуальний капітал, як відомо, грає роль сировини, а головний ресурс сучасної реальної економіки – це високо підготовлені в напрямку проривних технологій фахівці. Розвиток вищого 6-го технологічного укладу в Україні сьогодні, нажаль, знаходиться лише в зародковому стані - випуск продукції в державі, що відповідає рівню цього технологічного укладу по оцінках економістів складає лише близько 0,1%, 5-го – 4-10%. В той час, як в США – 5% і 60% відповідно. А оскільки 6-й технологічний уклад, як відомо, базується, зокрема, на розвитку наноелектроніки, фотоніки, магноніки, спінтроніки – напрямків досліджень, де інститут магнетизму має визнані досягнення світового рівня, про що свідчить, зокрема, і рівень наукових праць, то залучення науковців інституту до підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що мають відповідні знання, є важливим для потенційних можливостей створення зародків суперсучасних галузей промисловості в Україні.
Для науковців Інституту інтеграція з освітою важлива в тому відношенні, що університет – це те місце, через яке проходять тисячі студентів, вони отримують нові технічні ідеї які, при певних умовах, можуть бути успішно використані, зокрема в формі Start-up проектів і ін.

В Інституті послідовно враховуються досягнення як окремих вчених так і відділів і лабораторій в галузі освіти при оцінці їх діяльності. Зокрема нарівні з науковими монографіями велика увага в інституті приділяється створенню новітніх підручників з найновітніших напрямків фізики і техніки, що вкрай необхідні для успішної лекційної роботи наших науковців у ВНЗ Києва.
Так в Інституті була створена низка підручників для ВНЗ і з традиційних, так би мовити, напрямків фізики, але з суттєвим внеском бачення проблем фізики, основаного на використанні сучасних фізичних ідей.
Важливо відзначити, що проведена велика робота по створенню сучасних підручників з фізики для середньої школи України. Тут треба відзначити особливу активну роботу академіка В.Г. Бар’яхтара.
Також завдяки академіку О.І. Ляшенку Інститут було залучено до створення навчальних програм з фізики для середньої школи, які були прийняті до використання.

Надзвичайно важливу роль в розвитку в Інституті наукових досліджень і отримання світового рівня знань для освітянської діяльності, а в перспективі і для практичного використання відіграють наші досить широкі міжнародні зв’язки. Цьому питанню приділено особливу увагу. Так при штаті 90 співробітників кожний рік Інститут має можливість використовувати за кордоном до 30 чоловіко-місяців відряджень різного типу за рахунок запрошень приймаючої сторони, міжнародних грантів, коштів НТЦУ і ін. Постійно організовуються тісні наукові контакти студентів і аспірантів, і докторантів Інституту магнетизму і НТУУ «КПІ» з іноземними науковцями. Особливо це важливо для самих наймолодших, які тільки пробують свої сили в науці. І, дякуючи, знанням англійської мови, при такій співпраці вони, несподівано для самих себе, починають розуміти, що фундаментальна підготовка в галузях фізики і математики у нас далеко не гірша, а часто і значно краща, ніж у наших гостей. І це надзвичайно психологічно важливий виховний аспект.

Європейським співтовариством магнетологів Інституту було довірено організацію і проведення загальноєвропейської конференції ЕММА-2000, (європейські магнітні матеріали і їх застосування), що є визнанням наукового внеску Інституту в сучасні досягнення науки про магнетизм. За 20 років свого існування Інститут організував і провів 9 великих міжнародних наукових конференцій в галузі сучасних магнітних функціональних матеріалів (ІСFM), був співорганізатором і багатьох інших міжнародних конференцій, симпозіумів і семінарів, зокрема 1-го міжнародного симпозіуму в Дрездені з проблем магноніки. При проведенні вказаних наукових заходів завжди передбачалась активна участь в них викладачів, докторантів, аспірантів і студентів ВНЗ, публікація спільних з ними тез доповідей і участь в наукових дискусіях. Оргкомітет конференцій ІСFM завжди окремо відзначав кращі доповіді молодих науковців з врученням відповідних відзнак конференції.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua