Наукова школа В.В. Кокоріна

 

КОКО́РІН Володимир Володимирович – доктор фіз.-мат. наук (1979), професор (1989). лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (1993), премії ім. Г.В. Курдюмова НАН України (2010). Закінчив Київський політехнічний інститут (1964). З 1964 по1996 роки працював в Інституті металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України: 1986–1996 – завідувач відділу фізики високих тисків; від 1996 – завідувач відділу магнітоструктурних перетворень Інституту магнетизму НАН України та МОН України.

В.В. Кокорін – видатний фізик-експериментатор з широким колом наукових інтересів у галузі прикладних розділів фізики металів та фізики твердого тіла. Якщо формулювати дуже стисло перелік його досягнень, то слід зауважити, що він започаткував новий плідний напрямок у фізиці твердого тіла, який об’єднує фізику фазових перетворень та фізику магнітних явищ у сплавах. Це дозволило йому запропонувати низку принципово нових матеріалів, серед яких слід згадати нові магнітні сплави на основі заліза, а саме – сталі з пам’яттю форми. Раніше вважалось, що в сталях неможливо створити умови для термопружного мартенситного перетворення, але Кокорін В.В. експериментально довів наявність такого перетворення у сталях, які мали винайдений ним хімічний склад. Також була розкрита природа значної тетрагональності кристалічної гратки мартенситу, що є передумовою термопружного перетворення у сплавах заліза з неоднорідним розподілом концентрації.

Значна увага в його роботах була приділена пошуку феромагнітних сплавів з мартенситними перетворенням та пам’яттю форми, у яких низькотемпературна фаза має рухливу двійникові структуру з малою поверхневою енергією двійникових границь. В результаті був знайдений феромагнітний сплав Ni-Mn-Ga з рекордно великою рухливістю нанодвійників, що дало поштовх для створення нового напрямку, в основі якого лежить явище руху двійникових границь під впливом однорідного магнітного поля. Саме в таких сплавах групою дослідників за його участі була відкрита магнітопластична деформація.

Винайдений Кокоріним В.В. сплав системи Ni-Mn-Ga став об’єктом багатьох досліджень в різних лабораторіях світу, що спричинило появу тисячі публікацій у провідних міжнародних фізичних журналах, які посилаються на пріоритетні роботи В.В.Кокоріна. Він є визнаним в світовій науковій спільноті фахівцем з дослідження феромагнітних сплавів Гейслера та їх поведінки у зовнішніх полях. По кількості цитувань його робіт він входить до числа найбільш цитованих авторів України у галузі фізики.

В.В. Кокорін мав свій науковий стиль роботи, широкий науковий світогляд, що давав йому змогу виділяти головні наукові ідеї та результати у суміжних галузях фізики металів і металознавства. Упродовж останніх років вагоме місце в роботі очолюваного ним відділу займала міжнародна співпраця зі вченими США, Німеччини, Японії, Швейцарії та Іспанії В.В.Кокорін є автором 224 наукових статей та монографії “ Мартенситні перетворення у неоднорідних твердих розчинах “. В.В.Кокорін вчений світового рівня, який добре відомий у наукових колах, пов’язаних з дослідженнями у галузі прикладної фізики. Значне місце в його науковій діяльності займало практичне використання одержаних результатів. Він є співавтором 22 свідоцтв та двох патентів України на сплави, технологічні методи та пристрої.

Професор В.В. Кокорін підготував дев’ять кандидатів наук та двох докторів наук. Згодом доля їх розкидала по різних куточках землі, хтось змінив науку на підприємницьку діяльність, але ніхто з них не загубився.
Кандидати фізико-математичних наук:
1. Гунько Л.П.( Інститут магнетизму НАН України та МОН України)
2. Черепов С.В.( Інститут магнетизму НАН України та МОН України )
3. Козлова Л.Є.(Інститут магнетизму НАН України та МОН України )
4. Міньков О.В. (Проживає та працює в Німеччині)
5. Закревcький І.Г.(Керівник компанії НСПІ(національна система просування інновацій),ТОВ”АЛЛ БІЗ”)
6. ШевченкоО.М. (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України)
7. Коноплюк С.М.(Інститут магнетизму НАН України та МОН України) )
8. Тітенко А.М.(Інститут магнетизму НАН України та МОН України)
9. Семенова Ю.С.(Інститут магнетизму НАН України та МОН України)
Доктори фізико-математичних наук:
1. Коноплюк С.М.(Інститут магнетизму НАН України та МОН України)
2. Коломієць О.В.(Національний Університет”Львівська політехніка”)

Все життя В.В. Кокоріна було віддане науці. Започаткований ним напрямок фізики мартенситних матеріалів зараз активно розвивають його учні та колеги. Один з найкращих його учнів Володимир Черненко зараз працює в Університеті Країни Басків, Більбао, Іспанія. Колеги В.В. Кокоріна кандидати фізико- математичних наук Лариса Козлова , Анатолій Тітенко та доктори фізико-математичних наук Володимир Голуб, Анна Косогор, Сергій Коноплюк продовжують експериментальні та теоретичні дослідження в напрямку фізики фазових перетворень феромагнітних сплавів з ефектом пам’яті, використовуючи основні ідеї, які були визначені В.В. Кокоріним.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua