Підготовка кадрів

 

Науковий потенціал та існуюче обладнання дозволяє готувати фахівців найвищого рівня з широкого кола наукових проблем фізики магнетизму та фізики твердого тіла. В інституті здійснюються фундаментальні і прикладні дослідження за такими напрямами: нелінійні явища і процеси тунелювання в магнітних матеріалах, фізика електрохімічних процесів на границі рідина-метал, фізика багатошарових магнітних плівок, магнітні сенсори та матеріали для магнітного запису інформації.

З метою більш ефективного використання сучасного наукового обладнання діють дві спільні лабораторії Інституту магнетизму НАН України та МОН України та НТУУ «КПІ»: “Лабораторія комп'ютерної фізики та електронної мікроскопії”, “Лабораторія фізичних та інформаційних технологій в біології та медицині”. Використовуються такі сучасні прилади, як атомно-силовий мікроскоп, ЕПР-спектрометр Bruker.

Співробітники Інституту читають 38 курсів лекцій у Національному технічному університеті України “КПІ”, у Київському національному університеті ім.Тараса Шевченка та Національному авіаційному університеті. Cтуденти яких проходять практику в Інституті та захищають дипломні проекти виконані під керівництвом співробітників Інституту. Студенти, які успішно пройшли практику та захистили дипломні проекти, залучаються до наукової роботи в Інституті та навчання в аспірантурі Інституту.

Згідно Розпорядження Президії НАН України від 10.07.2007р. № 483 при Інституті магнетизму НАН України та МОН України працює аспірантура та докторантура, підготовка наукових кадрів здійснюється за такими спеціальностями: 01.04.02 – теоретична фізика (за переліком спеціальностей 2015 року ­– 105 Прикладна фізика та наноматеріали); 01.04.11 – магнетизм (за переліком спеціальностей 2015 року ­– 104 Фізика та астрономія); 01.04.07 – фізика твердого тіла (за переліком спеціальностей 2015 року ­– 104 Фізика та астрономія); 21.06.01 – екологічна безпека.

Наказом ВАК України від 17.05.2004 р. №337 створена спеціалізована вчена рада Д.26.248.01, за спеціальностями: 01.04.02 – теоретична фізика; 01.04.11 – магнетизм (фізико-математичні науки). Згідно з наказом № 515 від 16 травня 2016 р. МОН України термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д.26.248.01 подовжено терміном на два роки (до 16.05.2018р.).

В 2016 р. у зв’язку з набуттям чинності нової редакції Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII та прийняття Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 11.04.2016 №221, виникла необхідність підготувати пакет документів з метою отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності в Інституті магнетизму. Тому в 2016 році не планується набір до аспірантури.

Наказом ВАК України від 17.05.2004 р. №337 створена спеціалізована вчена рада Д.26.248.01, за спеціальностями: 01.04.02 – теоретична фізика; 01.04.11 – магнетизм (фізико-математичні науки). Згідно з наказом № 515 від 16 травня 2016 р. МОН України термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д.26.248.01 подовжено терміном на два роки (до 16.05.2018р.).

В 2016 р. у зв’язку з набуттям чинності нової редакції Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII та прийняття Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 11.04.2016 №221, виникла необхідність підготувати пакет документів з метою отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності в Інституті магнетизму. Тому в 2016 році не планується набір до аспірантури.

Випускники аспірантури (докторантури) працевлаштовуються в Інституті магнетизму, залучаються до виконання НДР, брали та беруть участь у проектах УНТЦ та у Рамкових програмах ЄС, а саме, “Горизонт 2020”, 7-ій Рамковій програмі.

Адміністрація Інституту магнетизму сприяє підвищенню ефективності діяльності аспірантури (докторантури), а саме залучає до роботи з аспірантами та докторантами співробітників Інституту, які є провідними фахівцями та видатними вченими України. В Інституті проводяться наукові семінари за участю фахівців найвищого рівня з широкого кола наукових проблем фізики магнетизму та фізики твердого тіла.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua