27 липня 2017р.

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України оголошує прийом на 2017 рік до докторантури з відривом від виробництва - 1 особи зі спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.


 

Вітаємо Хіст Вікторію Володимирівну з отриманням премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.


Вітаємо Скирту Юрія Борисовича з захистом дисерації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.


«14» квітня 2017р. о 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України відбудеться захист дисертації СКИРТИ Юрія Борисовича "ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ГЕЙСЛЕРА Ni-Mn-Ga ТА Fe-Mn-Ga ПОБЛИЗУ ТОЧОК ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.


Вітаємо Герасимчука Ігоря Вікторовича з захистом дисерації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика та Шарай Ірину Вікторівну з захистом дисерації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм


«16» березня 2017р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України відбудеться захист дисертації Герасимчука Ігоря Вікторовича "НЕЛІНІЙНІ ЛОКАЛІЗОВАНІ СТАНИ В СТРУКТУРОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика та Шарай Ірини Вікторівни "ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ НА ПОВЕРХНІ МАГНІТНИХ СТРУКТУР НА ЇХ МАГНІТНІ ТА ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.


Аспірантка Інституту магнетизму Юлія Тихоненко-Поліщук бере участь у конкурсі “Tech Today Awards”, спрямованому на популяризацію української науки. Юлія підготувала статтю про науковий проект «Нанотехнології в боротьбі з онкологічними захворюваннями». Проект виконується силами декількох наукових інститутів Національної академії наук України, включаючи Інститут магнетизму. На даний час отримано багатообіцяючі результати.


У рамках спільного Українсько-Індійського проекту професор Олександр Товстолиткін здійснив візит у ДАВ університет міста Джаландхар, Індія (листопад 2016 р.). Під час візиту були проведені спільні дослідження і обговорені результати, отримані в рамках проекту. Для викладачів та студентів університету О. Товстолиткін прочитав лекцію «Magnetic nanomaterials for spintronics and medical applications». Професор Gurmeet Singh Lotey познайомив О. Товстолиткіна з визначними пам’ятками Індії.


Здатність магнітних наночастинок нагріватися під дією змінних зовнішніх полів вже знайшла застосування в одному із методів лікування онкологічних захворювань – магнітній гіпертермії. Науковий колектив із українських та французьких дослідників працює над розробкою нового типу наночастинок, використання яких дозволить мінімізувати шкідливий вплив підвищеної температури на ті тканини організму, які межують із враженими онкологічним захворюванням. Результати, опубліковані в Nanoscale Research Letters (2016 р.), показують, що наночастинки на основі складних оксидів марганцю (так званих заміщених манганітів) є перспективними для реалізації вказаної мети.  


Розробка нових типів твердотільної пам’яті та мікрохвильових пристроїв на основі магнітних наноструктур потребує подальшого ґрунтовного вивчення процесів магнітної релаксації, оскільки перехід до наномасштабних об’єктів приводить до появи нових релаксаційних механізмів. У спільній роботі науковців Інституту магнетизму (Україна) та Королівського технологічного інституту (Швеція) з’ясовано характер впливу міжшарової взаємодії на релаксацію намагніченості в складній шаруватій наноструктурі, яка отримала назву перемикач Кюрі. Результати, опубліковані в науковому журналі Physical Review B (2016 р.), є важливими для розробки високошвидкісних магнітних нанопристроїв на основі температурно-керованих систем.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua