Напрямки досліджень

 

Теорія магнетизму

Сформульована кінетична теорія магнонів, солітонів і осцилюючих солітонів в інтегрованих магнітних системах з відповідними кінетичними коефіцієнтами. Розроблена теорія обмінної взаємодії нелінійних магнітостатичних хвиль у феромагнетиках. Запропонований новий метод вивчення ефекту магнітного клапана для шаруватих магнітних структур.

Сучасні проблеми фізики твердого тіла

Запропонований оптимальний метод захисту голівки аналізатора Джозефсона від інтенсивного електромагнітного випромінювання використовуючи магнітні і надпровідні матеріали. Досліджені ефекти взаємодії інтенсивних електромагнітних і спінових хвиль у феромагнетиках поблизу орієнтаційного фазового переходу. Передбачено, що в цьому випадку спостерігатиметься самофокусировка і поперечна модуляція електромагнітних хвиль. Показано, що акустичні хвилі можуть змінити тип орієнтаційного фазового переходу. Визначені статичні термодинамічні, електронні і викликані деформацією властивості грат за наявності далекої міжатомної взаємодії. Виконано удосконалення методів обчислення параметрів міжатомного взаимодейстия (сили і енергії) статичного термодинамічного опису гратки на основі електронної теорії (використовуючи кластерну модуляцію за допомогою Xa - SW і FLAPW методів для розрахунку електронної структури твердих тіл) з урахуванням спотворення гратки викликаної наявністю домішок. Проведені розрахунки Фурье-элементов міжатомних потенціалів і проаналізовані ефекти викликані трансформацією в сплавах заміщення (Fe - Cr) і внедрення (Fe - N, Fe - C). Проведені розрахунки параметрів ближнього порядку і їх Фурье-компонентів, а також конфігурації кореляційних радіусів для вищезгаданих сплавів. Виконаний аналіз кореляції між структурними і механічними властивостями сплавів на основі Fe. Проведені дослідження електронної структури складних оксидів з перовскитним типом структури. Интерпритація експериментальних результатів (включаючи XPS, рентгенівську емісію і спектроскопію абсорбції) для з'єднань YBa2Cu3O7±d, A1-xMexMnO3 (A=La, Pr; Me=Sr, Ca, K), ATiO3 (A=Ba, Pb), суперіонного з'єднання La1-xLixTiO3. Запропонований новий кластерний метод розрахунку термодинамічного потенціалу для моделі Ізінга.

Нові магнітні матеріали

Розроблені основні принципи отримання магнітних носіїв з надвисокою щільністю запису інформації. Досліджені особливості спін-залежного магнітотранспорта і тунельні ефекти в багатошарових магнетиках. Встановлені закономірності еволюції магнітної фазової структури легованих манганітних тонких плівок і гетероструктур на основі магнаніта. Розроблені матеріали з ефектом магнітної пам'яті форми для акустичних перетворювачів нового покоління. Досліджені магнітні фазові перетворення в сплавах на основі Cr.

Mатематична фізика

Теорія фазових переходів сформульована в термінах незалежних приростів в теорії випадкових процесів. Вдосконалена теорія складання гіпереліптичних функцій Клейна. Отримані результати були застосовані для вирішення проблеми інтегрованості нелінійних диференціальних рівнянь еволюційного типу в часних похідних. Вивчено проходження двофазних нелінійних електромагнітних хвиль в довгому джозефсонському переході і побудовані відповідні вольт-амперні характеристики за допомогою тета-функцій Рімана.

Проблеми екології і зменшення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Розроблений пакет програм, які реалізують методологію багатовимірного моделювання. Засоби для 3D-математичного моделювання, основані на принципах самоорганізації, дають нам можливість будувати досить достовірні 3D-моделі різних геохімічних і геофизичних процесів з реальною величиною шуму. Це може бути, наприклад, 3D-модель розподілу радиоактивоного забруднення місцевості або розподілу інших геофизичних параметрів. Таким чином, ця модель може служити не лише як база даних, але і як інструмент для глибшого вивчення процесів, що відбуваються, і прогнозування їх розвитку. Це буде надзвичайно корисним для ухвалення вірних рішень під час ліквідації наслідків глобальних катастроф, таких як Чорнобиль, які призводять до забруднення довкілля.

 
 
 
 
 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua